Ewidencja pomiotów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Krościenko Wyżne
Ewidencja pomiotów świadczących usługi hotelarskie
na terenie Gminy Krościenko Wyżne
 
 
Zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) przedsiębiorca przed podjęciem działalności obowiązany jest zgłosić obiekt (tzw. niekategoryzowany czyli inny niż: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko) do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne – zgodnie z art. 38 ww. ustawy.
W związku z powyższym, prosimy wszystkich przedsiębiorców i rolników, którzy prowadzą (bez zgłoszenia) na terenie Gminy Krościenko Wyżne usługi hotelarskie i inne usługi noclegowe o niezwłoczne złożenie wniosku o wpis obiektu do ewidencji lub zaprzestanie świadczenia ww. usług. Jednocześnie prosimy właścicieli wszystkich już funkcjonujących obiektów o zweryfikowanie i uaktualnienie dokonanych przez siebie wpisów.
Na terenie Gminy Krościenko Wyżne ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi prowadzi Wójt Gminy Krościenko Wyżne.
Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów,  kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Gminy Krościenko Wyżne o następujących zmianach
 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
 • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do gminnej ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 2. Załączniki:
 1. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.
 2. Opis obiektu.
 
Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Krościenko Wyżne mogą kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań określonych w art. 35 ustawy o usługach turystycznych, w stosunku do wszystkich obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 
Nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich, o których mowa w art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.), podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu ww. ustawy.
 
Podstawa prawna:
 1. Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.).

 

 

Pliki do pobrania:

 

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

 

Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Krościenko Wyżne

 

Karta informacyjna o obiekcie

 

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich lub o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego

 


Działalność gospodarcza

Ważne informacje dla osób podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą

 

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

 

Osoba fizyczna może zarejestrować działalność gospodarczą, dokonać zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia bądź zaprzestania działalności gospodarczej wybierając jeden z trybów postępowania:

 

 1. Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
 2. Zalogowanie* się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
 3. Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
 4. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 5. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

 

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

 

Co to jest profil zaufany? Do czego służy? Jak uzyskać profil zaufany?

 

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

 

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

 

Aby uzyskać profil zaufany należy:

 

 1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
 2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
 3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości (np. Urząd Skarbowy w Krośnie)

 

Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601).

 

UWAGA! Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

 

 

I. Zakładanie działalności gospodarczej – wpis do CEIDG nowego przedsiębiorcy

 

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.

 

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

 

W terminie 7 dni należy zgłosić się do oddziału ZUS w celu wyboru formy ubezpieczenia (złożyć ZUS ZUA/ZZA).

 

 

II. Zgłoszenie zmiany wpisu do CEIDG

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

 

Jeżeli chcesz poprawić swój wpis pochodzący z ewidencji gminnej (lub zawiesić, wznowić, zakończyć działalność gospodarczą) złóż wniosek o zmianę (z wyborem dodatkowych opcji).

 

Jeżeli chcesz zmienić informacje dotyczące spółki cywilnej (w tym zawieszenie, wznowienie i zamknięcie) również użyj tego wniosku. 

 

 

III. Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

 

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. 

 

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników.

 

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.

 

Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. 

 

 

IV. Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

 

Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

 

 

V. Zgłoszenie zaprzestania działalności gospodarczej

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

 

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

 

UWAGA! Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Ważne informacje dla osób podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą

 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

 

Zakładanie spółki cywilnej

 

Instrukcja wypełniania CEIDG-1

 

Formularz CEIDG-1

 

PKD 2007

 

 


UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!


Informacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 URZĄD GMINY W KROŚCIENKU WYŻNYM, UL. POŁUDNIOWA 9, 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE
TEL.: 13 431 51 90, 13 431 51 06
E-MAIL: urzad@kroscienkowyzne.pl
statystyka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]